مأموریت موثقی نیا به شرکت ICS برای دریافت خدمات فنی مهندسی استخراج عمیق سنگ آهن